List of Notary

District - KAWARDHA


Sanctioned PostFilled PostVancant Post
10100
Sno.Name of Notary
Contact No.
(O) (R) (M)
1Shri Jagdish Singh Thakur
2Shri Murali Singh Parihar
3Shri Madan Singh Thakur
4Shri Chandrashekhar Singh Thakur
5Shri Haresh Kumar Jha
6Shri Bharat Lal Soni
7Shri Prakash Chandravanshi
8Shri Ajay Kumar Das Vaishanav
9Shri Vinod Singh Bais
10Shri Pokhraj Singh Parihar

Advertisements

More+